no-img
فروشگاه اینترنتی زپوو/zepoo

خرید و دانلود گزارش کارآموزی اکتشاف سنگهای تزئینی و نما - فروشگاه اینترنتی زپوو/zepoo


فروشگاه اینترنتی زپوو/zepoo
پکیج های آموزشی سایت
اطلاعیه های سایت

ادامه مطلب

ZIP
خرید و دانلود گزارش کارآموزی اکتشاف سنگهای تزئینی و نما
zip
فوریه 21, 2019

خرید و دانلود گزارش کارآموزی اکتشاف سنگهای تزئینی و نما


گزارش کارآموزی اکتشاف سنگهای تزئینی و نما

دسته بندیعمران
فرمت فایلdoc
حجم فایل613 کیلو بایت
تعداد صفحات112
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

موضوع:

گزارش کارآموزی کارآفرینی اکتشاف سنگ های تزیینی

پیشگفتار

طبق نظام فنی و اجرایی كشور (مصوبه شماره 42339/ ت 33497 هــ، مـورخ 20/4/1385 هیـات محتـرم وزیـران) اسـتفاده ازضوابط، معیارها و استانداردها در مراحل پیدایش، مطالعـات تـوجیهی، طراحـی پایـه و تفصـیلی، اجـرا، راهانـدازی، تحویـل و شـروعبهرهبرداری طر حها و پروژه های سرمایه گذاری به لحاظ رعایت جنبه های توجیه فنی و اقتصادی طرحها، تامین كیفیت طراحی و اجـرا(عمر مفید) و كاهش هزینه های نگهداری و بهره برداری از اهمیت ویژه برخوردار میباشد.

معادن سنگهای تزی ینی و نما بخش عمدهای از معادن فعال كشور را به خود اختصاص می دهند. با توجه به تنوع و غنای ذخـایرسنگهای تزیینی و نما و با هدف افزایش بهرهوری، اشتغال و صادرات، ارایه راهكارهای لازم در زمینه اكتشاف، استخراج و فـرآوریسنگهای تزیینی و نما امری لازم و ضروری است.

نشریه حاضر در راستای اهداف برنامه تهیه ضوابط و معیارهای معدن و به منظور هماهنگسازی دستورالعملهـا و مقـررات فنـیموجود در سه بخش اكتشاف، استخراج و فرآوری سنگهای تزیینی و نما تهیه شده است.

ردهبندی سنگهای تزیینی و نما و معیارهای اكتشافی آنها در بخش اكتشاف نشریه آمده است. بخش دوم مشتمل بر ضوابط تهیه طرح استخراج و چرخه عملیات استخراج سنگهای تزیینی و نما است. بخش سوم به معرفی روشهای برش، ساب، صیقل، پرداخت سنگ و همچنین بهبود كیفیت و بستهبندی سنگ پرداخته است.

ضمن تشكر از كارشناسان محترم برای بررسی و اظهار نظر در مورد این استاندارد، امید است مجریان و دسـت انـدركاران بخـشمعدن، با به كارگیری استانداردهای یاد شده، برای پیشرفت و خودكفایی این بخش از فعالیتهای كشور تلاش نموده و صاحبنظران ومتخصصان نیز با اظهار نظرهای سازنده در تكامل این استانداردها مشاركت كنند. با هم هی تلاش انجامشده قطعا هنوز كاستیهـاییدر متن موجود است كه إنشاءا… كاربرد عملی و در سطح وسیع این نشریه توسط مهندسان موجبات شناسایی و برطرف نمودن آنها را فراهم خواهد نمود.

در پایان، از تلاش و جدیت مدیركل محترم دفتر نظام فنی اجرایی، سركار خانم مهندس بهناز پورسـید، مجـری مح تـرم تهیـهی ضوابط و معیارهای فنی بخش معدن كشور در دفتر امور نظارت و ایمنی وزارت صنایع و معادن، جناب آقای مهندس وجیها… جعفـری و متخصصان همكار در امر تهیه و نهایی نمودن این نشریه، تشكر و قدردانی مینماید. امید است شاهد توفیق روزافزون همهی ایـنبزرگواران در خدمت به مردم شریف ایران اسلامی باشیم.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

بخش اول- اكتشاف سنگهای تزیینی و نما

فصل اول- ردهبندی سنگهای تزیینی و نما

1-1- رده بندی بر اساس منشا 5

1-1-1- سنگهای رسوبی 5

1-1-2- سنگهای آذرین 6

1-1-3- سنگهای دگرگونی 6

1-2- رده بندی سنگهای تزیینی و نما بر اساس خواص مكانیكی، فیزیكی و شیمیایی 7

1-2-1- جرم مخصوص 7

1-2-2- مقاومت فشاری تك محوری 7

1-2-3- سختی 7

1-2-4- مقاومت در مقابل یخزدگی 7

1-2-5- مقاومت در مقابل اسیدها 7

1-2-6- مقاومت در مقابل بازها (قلیایی ها) 7

1-3- رده بندی تجاری سنگهای تزیینی و نما 7

1-3-1- گرانیتها 8

1-3-2- مرمرها 8

1-3-3- آهكها 8

فصل دوم- ضوابط و معیارهای اكتشاف سنگهای تزیینی و نما

2-1- روند كلی اكتشاف سنگهای تزیینی و نما 11

2-1-1- بررسیهای دفتری 11

2-1-2- بررسیهای صحرایی 11

2-1-3- بررسیهای اقتصادی 12

2-2- مراحل اكتشاف سنگهای تزیینی و نما 12

2-2-1- شناسایی 12

2-2-2- مرحله پیجویی 13

ت

2-2-3- اكتشاف عمومی 13

2-2-4- اكتشاف تفصیلی 14

بخش دوم- استخراج سنگهای تزیینی و نما

فصل سوم- ضوابط تهیه طرح استخراج

3-1- آشنایی 21

3-2- نقشههای مورد نیاز 21

3-3- طراحی معدن سنگ تزیینی و نما 22

3-3-1- اصول و ضوابط كلی 22

3-3-2- روشهای موجود برای استخراج معادن سنگ تزیینی و نما 22

3-3-3- ضوابط تهیه طرح پیش باطلهبرداری و آمادهسازی 22

3-3-4- ضوابط طراحی پلههای معادن سنگ تزیینی و نما 23

3-3-5- شكل و ابعاد بلوكهای استخراجی 23

3-4- انتخاب روش استخراج و تكمیل طرح 24

3-4-1- انتخاب تجهیزات 24

3-4-2- تاسیسات زیربنایی و خدماتی 25

فصل چهارم- چرخه عملیات استخراج سنگهای تزیینی و نما

4-1- آشنایی 29

4-2- برش اولیه 29

4-2-1- برشهای مبتنی بر چالزنی 29

4-2-2- برش با سنگبرها 32

4-2-3- برش با سیم برش 33

4-3- جداكردن و واژگونی بلوك سنگ بریدهشده 37

4-3-1- استفاده از بالشتكهای منبسط شونده 37

4-3-2- استفاده از جكهای هیدرولیك 38

4-3-3- استفاده از تجهیزات جابهجایی در معدن 38

4-4- قوارهبندی بلوكها 38

4-4-1- قوارهكردن با سیم الماسه متحرك 39

ث

4-4-2- قوارهكردن با سیم الماسه ثابت 39

4-4-3- قواره كردن با چالزنی 39

4-5- جابهجایی و حمل و نقل 39

بخش سوم- فرآوری سنگهای تزیینی و نما

فصل پنجم- برش سنگ

5-1- آشنایی 45

5-1-1- روشهای برش 45

5-1-2- ملاحظات فنی و ایمنی برش بلوكهای سنگی 47

5-2- برش طولی و عرضی سنگ 48

5-3- جهت برش سنگ 48

5-3-1- الگوی پهلو به پهلو 49

5-3-2- الگوی انتها به انتها 49

5-3-3- الگوی جورشدگی انتهایی 49

5-3-4- الگوی جورشدگی كتابی 50

5-3-5- الگوی جورشدگی چهارتایی یا الماسی 50

5-3-6- الگوی مختلط 50

فصل ششم- ساب، صیقل و پرداخت سنگ

6-1- مرحله ساب و صیقل اولیه سنگ 53

6-1-1- ساب نواری پیوسته 53

6-1-2- عوامل موثر در كیفیت ساب با دستگاه ساب نواری پیوسته 53

6-1-3- لقمههای ساب 53

6-2- مرحله پرداخت نهایی سنگ 54

6-2-1- لبهزنی 54

6-2-2- تیشهزنی 55

6-2-3- ماسهزنی 55

6-2-4- شیارزنی 55

6-2-5- پرداخت با پودرهای مخصوص 55

6-2-6- استفاده از رزین و واكس 56

6-3- مرحله شستشو 56

ج

6-4- كارهای ویژه در پرداخت سنگ 56

6-4-1- كارهای ویژه بر روی قطعات نازك سنگ 56

6-4-2- كارهای ویژه بر روی ورقهای ضخیم سنگ 57

6-4-3- كارهای ویژه بر روی قطعاتی با سطح استوانهای 57

6-4-4- كارهای ویژه برای ایجاد پروفیلهای گوناگون سنگی 57

فصل هفتم- بهبود كیفیت سنگهای تزیینی و نما

7-1- عوامل موثر در بهبود كیفیت سنگهای تزیینی و نما 61

7-2- روشهای بهبود كیفیت سنگ 61

7-2-1- رنگآمیزی سنگ 61

7-2-2- بتونهكاری 61

7-2-3- تقویتكنندهها 61

7-2-4- پوششها 62

فصل هشتم- كنترل كیفیت و بستهبندی و انبار

8-1- كنترل فرآیند فرآوری سنگ 65

8-2- بسته بندی و انبار سنگ فرآوری شده 65

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

سلام کاربر گرامی.برای بهبود کیفیت پست های ارسالی ، پیشنهادات خود را به ایمیل زیر ارسال کنید.

info@zepo-shop.ir

حتما از  محصولات سایت ما دیدن کنید.

 zepo-shop.ir … moneyfiles.irzepoo.irموضوعات :
عمران

درباره نویسنده

aganji 10225 نوشته در فروشگاه اینترنتی زپوو/zepoo دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *